ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Használtingatlanok Kft. (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 4/C) továbbiakban: Üzemeltető, hirdető ügyfelei továbbiakban: Hirdető és igénybe vevők részére a jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint.

Jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak, feltéve, hogy Szerződő Felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.

A hasznaltingatlanok.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet. A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Üzemeltető jelen oldal általános szerződési feltételeket tartalmazó részén közzéteszi és a változásokra felhasználók figyelmét felhívja.

A regisztráció véglegesítése egyben a szolgáltatás megrendelése is.

1. A szolgáltatás tárgya, tartalma

Üzemeltető hirdetési helyet biztosít Hirdetői részére ingatlanjai és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére az Üzemeltető által üzemeltetett www.hasznaltingatlanok.hu internetes címen levő adatbázisban illetve kereső rendszerben. Üzemeltető által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával Hirdető helyezi el ingatlan hirdetéseit.

Üzemeltető által kínált aktuális hirdetési csomagokat és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat személyesen az Üzemeltelő intézi. Hirdető által igénybe vehető kedvezményekről Üzemeltető ad felvilágosítást előzetes egyeztetést követően üzletkötői útján szóban és írásos tájékoztató oldalak átadásával.

Üzemeltető köteles évi 99%-os rendelkezésre állás mellett a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

Szerződő Felek a közöttük létrejött írásbeli hirdetési szerződésben határozzák meg a hirdetési szerződés időbeli hatályát, megszűnését, a hirdetések közzétételét, a hirdetési díj megfizetését, az Üzemeltető által nyújtott konkrét engedmények feltételeit valamint minden olyan kérdést, amelyet bármelyik fél lényegesnek minősít.

Hirdetőnek a kedvezmények igénybe vételére hirdetési szerződés és annak állandó mellékletét képező külön erre a célra rendszeresített technikai információkat tartalmazó melléklet vonatkozó részeinek kitöltésével és aláírásával van lehetősége.

Üzemeltető köteles a magánszemély igénybe vevő részéről a regisztrációt követően az 1 darab ingyenes hirdetés elhelyezését azonnal biztosítani.

2. A hirdetés díja

Üzemeltető a megrendelt hirdetést a mindenkor hatályos, hirdetési díj ellenében teszi közzé, illetve az aktuális kedvezményeket vagy egyéb díjakat is beleértve.
Üzemeltető Hirdető felé a hirdető által megrendelt és megrendelőn feltüntetett ill. elfogadott feltételek szerint számlát állít ki, mely számlát a rajta megjelölt teljesítési időpontig Hirdető köteles készpénz-átutalási megbízással vagy átutalással egy összegben kiegyenlíteni. A hirdetési díj késedelmes fizetése esetén Hirdető a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.

A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltető előzetes értesítés nélkül automatikusan jogosult kikapcsolni rendszeréből Hirdető hirdetéseit. Hirdető az ily módon kiesett hirdetési időre semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet.

Üzemeltető az alábbiakban részletezett esetekben jogosult időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt e-mail formájában vagy írásban tájékoztatni köteles Hirdetőit. Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható az Üzemeltető részéről egyoldalúan. Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:

  • az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,

  • a jogszabályi környezet megváltozása,

  • az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,

  • vagy a gazdasági, műszaki ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.

Amennyiben Hirdető a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül – értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül – azonnali hatályú felmondásra jogosult.

A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Hirdető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

3. Üzemeltető felelőssége

A www.hasznaltingatlanok.hu oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, annak bárminemű felhasználása igénybe vevő és hirdető saját kockázata és felelőssége.

Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést- és törvényt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.

Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait megrendelő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak.

Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő és Hirdető saját kockázatára és felelősségére történik.

4. Adatvédelem

Üzemeltető a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Hirdető azonosításához szükséges és elégséges adatokat.

Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Hirdető személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Üzemeltető a regisztráció valamint a hirdetési szerződések megkötése során a Hirdető által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

5. A szerződés megszűnése

Szerződő Felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

Magánszemély igénybe vevő részéről regisztrációval létrejött 1 darab ingyenes hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében Üzemeltető a magánszemély igénybe vevő szerződésszegése esetén minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult a hirdetést rendszeréből törölni. Ilyen szerződésszegésnek minősül különösen az egy igénybe vevőtől származó két- vagy több hirdetés bármilyen formában történő elhelyezése továbbá, ha a hirdetés szövege más internetes oldalra való utalást, hivatkozást tartalmaz vagy a hirdetésben bújtatott reklám található.

6. Ingyenes és fizetős csomagjaink

Alap Csomag

Feltölthető vele 1db ingatlan 3 db kép Díja: 0Ft/hó

Alap+Kép

Feltölthető vele 1db ingatlan 15 kép  Díja: 500 Ft +Áfa /hó

Alap+Kép+Videó

Feltölthető vele 1db ingatlan 15 kép  1 videó  Díja: 1000 Ft +Áfa /hó

Alap+Kiemelés

Feltölthető vele 1db ingatlan 15 kép Az ingatlan kiemelt lesz a főoldalon 7 napig rotálva  Díja: 1600Ft +Áfa /hét

Üzleti

Feltölthető vele 25db ingatlan Díja: 4000 Ft +Áfa /hó

7. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.